Subscribe Now!

 

Tuesday, November 29, 2022
Home Αμφίπολη: Νέες εκτιμήσεις αρχαιολόγων, ότι το ταφικό μνημείο, ανήκει στον Ναύαρχο του Αλέξανδρου Ηφαιστίωνα ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÏÉ ÁÍÁÓÊÁÖÅÓ ÓÔÏÍ ÔÕÌÂÏ ÊÁÓÔÁ ÔÇÓ ÁÌÖÉÐÏËÇÓ (EUROKINISSI/Ãñáöåßï Ôýðïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé ÁÈëçôéóìïý)

ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÏÉ ÁÍÁÓÊÁÖÅÓ ÓÔÏÍ ÔÕÌÂÏ ÊÁÓÔÁ ÔÇÓ ÁÌÖÉÐÏËÇÓ (EUROKINISSI/Ãñáöåßï Ôýðïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé ÁÈëçôéóìïý)