Tuesday, July 16, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
In GreekΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Hellenic News
Hellenic Newshttps://www.hellenicnews.com
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

            ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ — Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 17ην καί 18ην Ὀκτωβρίου 2018 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τήν συμμετοχήν ἁπάντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν-Μελῶν αὐτῆς.

            Ἡ Σύνοδος συνεζήτησεν ἐκτενῶς  τά ἑξῆς:

  1. Ἐν ἀρχῇ τῆς πρώτης συνεδρίας ἡ Ἱ. Σύνοδος ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως τόν νεοεκλεγέντα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ναθαναήλ ὡς μέλος αὐτῆς καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν πᾶσαν παρά Θεοῦ εὐλογίαν.
  2. Συνεζητήθησαν ὑποθέσεις ὑποψηφίων κληρικῶν διά χειροτονίαν καί ἐλήφθησαν αἱ ἁρμόζουσαι ἀποφάσεις.
  3. Ἀνεθεωρήθη ὁ κατάλογος τῶν ὑποψηφίων πρός Ἀρχιερατείαν κληρικῶν ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ θά ἀποσταλῇ πρός ἔγκρισιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
  4. Ἐνεκρίθη ἡ μετάθεσις τοῦ Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ζήλων κ. Σεβαστιανοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν τῆς Ἀτλάντας ὅπου θά συνεχίσῃ τήν Ἀρχιερατικήν διακονίαν του  παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίῳ.   Εἰς πλήρωσιν τῆς κενουμένης θέσεως τοῦ Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Συνόδου μετατίθεται  ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας κ. Ἀπόστολος.
  5. Συνεζητήθη ἡ ἐπιτυχής 44η Κληρικολαϊκή Συνέλευσις τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἡ ὁποία συνῆλθεν τόν παρελθόντα Ἰούλιον εἰς Βοστώνην, Μασσαχουσέττης, καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέφρασε τά θερμά συγχαρητήρια καί τήν ἰκανοποίησιν αὐτῆς πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον διά τήν ἐπιτυχῆ καί καρποφόρον διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν.
  6. Ἠγέρθη τό θέμα τῆς δυνατότητος δημιουργίας εἰδικοῦ κέντρου  πληροφοριῶν διά τήν ἠλεκτρονικήν ἀποθήκευσιν ἀντιγράφων καί πιστοποιητικῶν ἐκκλησιαστικῶν Μυστηρίων.  Τό θέμα θά ἐρευνηθῇ περαιτέρω.
  7. Τά μέλη τῆς Συνόδου εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ἐνημερωθοῦν καί νά συζητήσουν μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Θεοφ. Ἐπισκόπου Φασιανῆς κ. Ἀντωνίου, τῆς κ. Ἑλένης Ἄλλεν, προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐλέγχου  καί τοῦ κ. Λαζάρου Κίρκου, προέδρου τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, θέματα τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν συνεχῆ πρόοδον τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς,  εἰς τόν ὑπό ἀνέγερσιν Ἱερόν Ναόν καί Ἐθνικόν Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί εἰς τά πορίσματα τῆς δευτέρας σχετικῆς ἐρεύνης ἀναφορικῶς πρός τήν οἰκοδόμησιν αὐτοῦ.
  8. Συνεζητήθησαν ἐπίσης θέματα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ καί Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί αἱ καταβαλλόμεναι προσπάθειαι ἀντιμετωπίσεως  αὐτῶν.
  9. Ἤκουσεν παρά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου καί Σικάγου κ. Ναθαναήλ, οἱ ὁποῖοι μετεῖχον τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τάς πληροφορίας περί τοῦ θέματος τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, καί συνεζήτησαν ἐπί αὐτοῦ.
  10. Την προτεραίαν τῆς συνεδρίας τῆς Συνόδου, ἤτοι τήν Τρίτην, 16ην Ὀκτωβρίου τρ.μ., τά μέλη τῆς Συνόδου εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ἐπερξεγασθοῦν τήν μετάφρασιν τοῦ πρωτοτύπου ἑλληνικοῦ κειμένου τῶν εὐχῶν τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν τό ὁποῖον ὑπέβαλεν ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί Λειτουργικῶν Θεμάτων

            Ἡ ἐπί διήμερον συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ὡλοκληρώθη τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 18ης Ὀκτωβρίου, 2018.  Ἀκολούθως τά μέλη τῆς Συνόδου μετέβησαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Marriott Marquis πρός συμμετοχήν των εἰς τάς ἐργασίας τοῦἈρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img

Από 39 Ευρώ

spot_img