Saturday, June 22, 2024

      Subscribe Now!

 

Home Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – Η ανθρώπινη σοφία προέρχεται από τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τα γράμματα ÐÁÉÄÉÊÏÓ ÓÔÁÈÌÏÓ - ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ "ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ"ÁÃÉÁÓÌÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÇ ÁÈÇÍÙÍ

ÐÁÉÄÉÊÏÓ ÓÔÁÈÌÏÓ – ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ “ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ”ÁÃÉÁÓÌÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÇ ÁÈÇÍÙÍ