25 Μαρτίου 2019
Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
Ἡμέρα Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Σήμερα εἶναι ἡ φανέρωσις το π΄αἰῶνος Μυστηρίου  (Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς).  Εἶναι ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τήν ἀποκάλυψη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στήν Παρθένο Μαρία. Πρόκειται γιά μιά νέα ἡμέρα ὅταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀνακοίνωσε τήν Σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, λέγοντας στή Θεοτόκο, ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ  Ἰησοῦν (Λουκ. 1:31). Σήμερα ἑορτάζουμε ἕνα ἱερό γεγονός, κατά τό ὁποῖο ἡ ἀγάπη καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύφθηκαν στήν ἀνθρωπότητα.

            Ἡ ἡμέρα αὐτή καί ἡ ἁγία αὐτή Ἑορτή εἶναι ἡμέρα χαρᾶς. Ψάλλουμε τήν ἀναφώνηση τῆς Παρθένου Μαρίας, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, καί ἠγαλλίασεν τό πνεῦμα μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι μου (Λουκ. 1:46-47). Εὐγνωμονοῦμε καί δοξάζουμε τόν Θεό γιά τά θαυμαστά ἔργα Του καί τήν ἔνδοξη ἀποκάλυψή Του. Διά τοῦ Εὐαγγελίου, βεβαιώνουμε ὅτι τή Σάρκωση τοῦ Κυρίου μας ὑπῆρξε γεγονός ἀγαλλιάσεως.  Ἀπέραντη χαρά γέμισε τίς καρδιές τῶν πολυπληθῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἐδέχθηκαν τό Θεῖο μήνυμα μέ πίστη καί βρῆκαν ἐλπίδα.  Χαρά ἦταν τό αἴσθημα τό ὁποῖο παρεκίνησε πολλούς νά φθάσουν ἕως τά πέρατα τοῦ κόσμου καί νά κηρύξουν τήν εὐλογημένη καί αἰώνια ζωή ἡ ὁποία ἀποκτᾶται διά τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου.

            Μέ χαρά στίς καρδιές μας ψάλλουμε μέ τό ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας αὐτῆς Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον.   Τήν ἡμέρα αὐτή ἀποκαλύφθηκε ἡ ὁδός τῆς συμφιλιώσεως καί ἑνώσεως μέ τόν Θεό. Διά τῆς Σάρκώσεώς Του, φανέρωσε τήν ἄφθονη ἀγάπη Του ἔτσι ὥστε νά ἀποκατασταθῇ ἡ κοινωνία μας μαζί Του. Εἶναι ἡ ἡμέρα ἡ ὁποία ὁδήγησε στό Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση, ἀποκαλύπτοντας ὅτι ἡ δύναμη τοῦ θανάτου νικήθηκε καί ὅτι ἡ αἰώνια ζωή χαρίζεται σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσέρχονται στόν Χριστό μέ πίστη.

            Σήμερα εἶναι ἡμέρα ἐλευθερίας.  Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύφθηκε. Ὁ Χριστός σαρκώθηκε γιά νά πραγματοποιηθῇ αὐτό πού εἶπε:  εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἰάσασθαι τούς συντετρημμένους τήν καρδίαν,  κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν καί ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει (Λουκ. 4:18). Μέ τήν ἀγγελία τοῦ Ἀρχαγγέλου στήν Παρθένο Μαρία, οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ ἐκπληρώνονται καί ἡ ἐλπίδα μας ἀνανεώνεται. Μέ τήν ἀλήθεια τῆς ἀποκαλύψεώς Του, ἀπελευθερωνόμεθα ἀπό τά βάρη μας καί εἰσερχόμεθα στήν ἔνδοξη ζωή καί στό φῶς τῆς ἀγάπης Του.

            Αὐτή ἡ ἡμέρα καί ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐνέπνευσε τούς προγόνους μας νά ἀρχίσουν τόν ἀγώνα των γιά ἐλευθερία. Μετά ἀπό αἰῶνες καταπιέσεως, οἱ Ἕλληνες δέν μποροῦσαν πλέον νά σηκώνουν τόν ζυγό τῆς αἰχμαλωσίας καί τίς δυσκολίες τῆς κατοχῆς. Τό ἔτος 1821, ἀνακτώντας δύναμη ἀπό τήν ἑνότητα, τήν ἐλπίδα, τήν πίστη καί τήν ἀποφασιστικότητα, κατόρθωσαν νά παλέψουν γιά τήν ἐλευθερία. Γνώριζαν ὅτι ἡ ἐπανίδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀποτελοῦσε τόν μόνο δρόμο στήν ἀναζήτηση ἀσφαλοῦς καθεστῶτος ἐλευθερίας γιά τίς ἐπερχόμενες γενεές. Σήμερα τιμοῦμε τήν γενναιότητα καί θυσία των μέ ἐπισημότητα καί εὐγνωμοσύνη, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι εἴμεθα οἱ εὐλογημένοι κληρονόμοι τῆς ἀνεξαρτησίας πού ἀποκτήθηκε μέ τούς ἀγῶνες των.

            Ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ πού ἀπηύθυνε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ πρός τήν Παρθένο Μαρία καί ἡ Σάρκωση τοῦ Κυρίου μας,  εἶναι ἑορτασμός τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ δώρου τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἑορτή χαρᾶς. Εἶναι ἑορτή χαρᾶς καί ἐλευθερίας καθώς τιμοῦμε τούς Ἕλληνες προγόνους μας οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τίς ζωές των γιά νά ἑδραιωθῇ ἡ ἐλευθερία γιά τούς ἴδιους καί γιά ἐμᾶς, τά παιδιά των.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ