Tuesday, July 23, 2024

      Subscribe Now!

 

Home ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ÂÅËÃÉÏ - ÓÕÍÏÄÏÓ ÊÏÑÕÖÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÓÔÉÓ ÂÑÕÎÅËËÅÓ (EUROKINISSI // Åëåýèåñç ç ÷ñÞóç ãéá ìç åìðïñéêïýò óêïðïýò. Íá áíáöÝñåôáé ùò ðçãÞ ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.)

ÂÅËÃÉÏ – ÓÕÍÏÄÏÓ ÊÏÑÕÖÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÓÔÉÓ ÂÑÕÎÅËËÅÓ (EUROKINISSI // Åëåýèåñç ç ÷ñÞóç ãéá ìç åìðïñéêïýò óêïðïýò. Íá áíáöÝñåôáé ùò ðçãÞ ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.)

å�ޠ︧ܰ ᰼ �ӽ�ﱵ��ŵ񹰡��粠󴩲 ±�륲, 룩ﬠН찴砱6 ӥ𴥬ⱟﵠ2010, 쥠ꥭ�ܠ蝬ᴡ �容�ꝲ 󷝳婲 �ŮŠꡩ �頻ﭯ쩪ޠ䩡굢ݱ�箠ĥ 砥𩪥�򠴧򠊅Аl ʜ豩�󴯭 󵭯쩫埠쥠�б�� é񣯠С𡭤񝯵, 2ﲠ䥮霮 (EUROKINISSI // ū彨屧 砷񞳧 㩡 짠嬰ﱩ꯽򠳪ﰯ� ᭡���㞠���粠ŵ񹰡��粮)