Monday, December 4, 2023

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
GreeceCultureΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

Hellenic News
Hellenic News
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

 

ΑΡΟΑΝΙΑ 27.5.17

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας:

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Thanks for reading Hellenic News of America

Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

καὶ τὸ Περιοδικὸ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»,

σᾶς εὐχαριστοῦν θερμά, διὰ τὴν τιμὴ ποὺ μᾶς ἐκάνατε καὶ ἤλθατε ἀπὸ ὅλες της γωνιὲς τῆς γῆς νὰ συμπροσευχηθοῦμε καὶ νὰ συμπνευματισθοῦμε  γιὰ λύσεις στὰ δεινὰ τῆς πατρίδας μας καὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος !!!…

 

 1. Τιμοῦμε τοὺς Νεομάρτυρες καὶ Ἐθνομάρτυρες, διότι σὲ αὐτοὺς χρωστᾶμε τὴν ἀποτίναξι τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Δὲν προλάβαμε ὅμως νὰ χαροῦμε τὴν ἐλευθερία μας καὶ ἀμέσως ἡ ἐμμέσως οὐσιαστικὰ σκλαβωθήκαμε στὸν παπισμό, τὸν διαβόητο οἰκουμενισμό, τὴν νέα ἐποχὴ καὶ νέα τάξη πραγμάτων, τὴν παγκοσμιοποίησι καὶ ἐν γένει στὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, ποὺ δροῦν ὡς δυνάστες!!!…

 

 1. Τὰ ἀνωτέρω τὰ ἀναπτύσσουμε ἐκτενῶς, στὸ περιοδικὸ μᾶς «Φωτεινὴ Γραμμή», τὴν «φωνή μας», μέσω τοῦ ὁποίου κοινοποιοῦμε τὶς δραστηριότητές μας καὶ προσπαθοῦμε νὰ δίνουμε τὸ σωτήριο ἔναυσμα γιὰ διάφορες κοινωφελεῖς καὶ ἐθνωφελεῖς δραστηριότητες. Τὸ  ἀποστέλλουμε δωρεὰν σὲ 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸ καὶ τὸν ἔπαινο ὄχι μόνο των Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας.

 

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ λαμβάνουν δωρεάν, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς τηλεφωνήσουν στὸ  210-3254321.

 

Ἐτολμήσαμε καὶ εκδώσαμε καὶ ἀναλυτικὸ μοναδικὸ Ἑορτολόγιο, γιὰ τὸ ὁποῖο ὡρίσαμε μία μικρὴ συμβολικὴ ἀξία. Ὅμως, παρὰ τὰ συγχαρητήρια, ἐλάχιστοι ἔδειξαν ἔμπρακτον κατανόησι, μάλιστα δε, δυστυχῶς, μερικοὶ κακοήθεις ἐνσπείρουν λασπολογίες καὶ μᾶς ψέγουν. Δηλώνουμε κατηγορηματικῶς ὅτι προσεχῶς μόνον ἀπὸ πέντε (5) ἡμερολόγια καὶ ἄνω θὰ ἀποστέλλομε, διότι ἡ ἀξία τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν εἶναι δυσανάλογη.

 

 1. Τὸ Ἵδρυμά μας ἀνήγειρε τὸ ἔτος 1996 τὸν περίλαμπρο αὐτὸ Ναὸ (μοναδικός της ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες ἐξ ὅλης τῆς Οἰκουμένης) καὶ τὰ προσκτίσματά του εἰς μνήμην Ἁγ. Παύλου τοῦ Νέου Ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν Ἅγιο καὶ νὰ βοηθήσουμε στὴν ἀναστροφὴ τῆς ἐρημώσεως τῆς Ἐπαρχίας. Διότι κατὰ τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη :  «Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμός».

Ἡ σοφία τοῦ Λαοῦ λέει : «Κακὸ χωριὸ τὰ λίγα σπίτια καὶ χωριὰ χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλο εἶναι καταδικασμένα νὰ σβήσουν» .

 

Ἅγ. Παῦλος εἶναι εἷς ἐκ τῶν ἑκατομμυρίων Νεομαρτύρων. Χάρις εἰς τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν αὐτοθυσία τῶν ἐνδόξων αὐτῶν προγόνων μας, προετοιμάσθη ἐπιτυχῶς ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, γιὰ νὰ ἐκκινήσῃ ἡ Ἐπανάστασις, μέσα Μαρτίου 1821 στὰ Καλαβρυτοχώρια καὶ τὴν Ἁγία Λαύρα.

 

Τὸ ἔργο ἔγινε μὲ φοβεροὺς κόπους καὶ πόνους καὶ μέχρι σήμερα ἀκόμη ἐπιδιορθώνουμε.

Ἐὰν δὲν ἐβλέπαμε τὰ χειροπιαστὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου, θὰ εἴχαμε διακόψη τὰ ἔργα εἰς αἰώνια καταισχύνη ὅλων τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρώντων. Ὅμως τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου μας ἐνεψύχωναν νὰ συνεχίσωμε.

 

 

 

 

5.Διαθέτουμε τὸν Ι. Ναὸ καὶ τὰ προσκτίσματά του :

 

γιὰ τὰ μυστήρια τῆς Ὀρθοδοξίας μας (ἀκόμη καὶ νυφικὰ διαθέτομε δωρεάν)  καὶ λοιπὲς τελετὲς τελείως δωρεάν !!!

 

Ἐπίσης γιά :

 

α)ἱεροδιδασκαλεῖο διὰ γυναῖκες καὶ ἄνδρες,

 

β) κέντρον ἑλληνισμοῦ – διεθνῆ σεμινάρια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης

(ἐδῶ νὰ εἶναι Ἕδρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διαδοθεῖ  ὡς παγκόσμια γλώσσα, γιὰ τὸν ἐκπολιτισμό, τὴν κοινωνικὴ γαλήνη, τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου καὶ τὴν παγκόσμια εἰρήνη !!!.Διότι, δυστυχῶς, κινδυνεύομε μετὰ παρέλευσιν μερικῶν δεκαετιῶν νὰ μετακαλῶμε Βάσκους, Ἰσπανούς, Καταλανούς, Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς ἑλληνιστὲς διὰ νὰ διδάσκωνται οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά!!!!

 

γ) πανελλήνια καὶ παγκόσμια ἐπιστημονικὰ συνέδρια,

 

δ) Συσκέψεις διὰ τὴν εἰρήνη, τὴν οἰκολογία, τὴν μείωσι-κατάργησι  τῶν ραντισμάτων ἐπιβλαβῶν χημικῶν, ὅπλων.

 

ε) τὴν λῆψι δρακοντείων μέτρων, διὰ τὴν  ἐξάρθρωσι καλλιεργείας, ἐμπορίας καὶ χρήσεως ναρκωτικῶν οὐσιῶν διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἡ νεολαία καὶ οἱ μεγαλύτεροι ἀπὸ τῆς καταστρεπτικῆς μάστιγος τῶν ψυχοτρόπων οὐσιῶν καὶ νὰ λυτρωθῇ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ράκη.

 

στ) καὶ μέτρων διὰ τὴν πρόληψι καὶ κατάργησι τῆς ἑτέρας μάστιγος, τοῦ ἀλκοολισμοῦ.

 

θ) καὶ μετρων γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν εἰδεχθεστάτων ἐγκλημάτων σφαγιασμοῦ μιᾶς μεγαλουπόλεως ἄνω των 500.000 ἄκακων καὶ ἀθώων ἀγγελουδιῶν ἐτησίως διὰ τῶν ἐκτρώσεων. Τοιουτοτρόπως θὰ λυθῆ καὶ τὸ μακροχρόνιο δημογραφικὸ πρόβλημα καὶ θὰ σταματήσῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

 

Δυστυχῶς ὅμως ἰθύνοντες καὶ τοπικὸς πληθυσμὸς δὲν ἀγάπησε τὰ ἔργα ἀλλὰ τὰ θέλουν μόνον γιὰ κοσμικὰ γλέντια καὶ πανηγύρια!!!…

 

 1. Συνεχίζουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀναστύλωση τῆς Ι.Μ.Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων, ἀλλὰ δυστυχῶς οὐδεμιᾶς ἐμπράκτου κατανοήσεως τύχαμε ἀπὸ ἰθύνοντες καὶ ἐντοπίους!!!…

 

 1. Σχεδὸν γιὰ δεύτερη δεκαετία πασχίζομε νὰ εὕρωμε μία εὐλαβῆ ὁμάδα μοναχῶν ἢ μοναζουσῶν, νέους ἀνθρώπους μὲ ἱκανότητες, ἦθος ἐργασίας καὶ μεράκι, νὰ συνεργασθοῦν, νὰ ὑποδέχωνται τοὺς προσκεκλημένους, νὰ τοὺς φιλοξενοῦν καὶ νὰ τοὺς κατηχοῦν εἰς τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι, ὄχι μόνον χωρικοί, ἀλλὰ καὶ κάτοικοι τῶν πόλεων ἔχουν γίνει παλιμβάρβαροι καὶ χρειάζονται ἐπανευαγγελισμοῦ.

 

Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἕνα ἕτερο εἶδος τοῦ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» καὶ τοῦ «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον» (Ἄγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Δηλαδή, ἐπιβάλλεται νὰ μνημονεύωμε τοῦ Θεοῦ περισσότερον ἀπ’ ὅ,τι ἀναπνέομε.

Αὐτὸ νὰ γίνη μέχρι νὰ κτισθῆ μία νέα πτέρυγα στὴν Ι. Μονὴ Φανερωμένης (ἀφοῦ ὑπερπηδηθοῦν καὶ τὰ ἀδικαιολόγητα ἐμπόδια μὲ τὸ δασαρχεῖο καὶ παύση ἡ ἀδιαφορία τῶν ἰθυνόντων), γιὰ νὰ δύνανται νὰ διαβιοῦν ἀνθρώπινα οἱ μοναχοὶ ἢ οἱ μοναχές.

Δυστυχῶς ὅμως καὶ δεκάδες πνευματικοὶ-ἐξομολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς φίλοι, δὲν ἐνδιαφέρθηκαν οὐσιαστικά. Εἶναι καὶ αὐτοὶ δυστυχῶς «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνά» ἀπὸ τὴν ὁποία εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας. Δυστυχῶς καὶ δι’ αὐτοὺς ἐφαρμόζεται τὸ «ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναίκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σε, ἔχε μὲ παρητημένον» (Λουκ. 14, 18)}}.

Ἀκόμη καὶ Ἁγιορεῖτες Πατέρες, περιορίσθηκαν νὰ παρηγοροῦν μόνον διὰ λόγων καὶ νὰ μᾶς συμβουλεύουν «καλύτερα νὰ παραμείνη ὁ Ναὸς καὶ τὰ προσκτισματὰ του κλειστά, παρὰ νὰ ἀναθέσωμε σὲ ἀκατάλληλα πρόσωπα καὶ νὰ δίδουν ἀφορμὴ σὲ κουτοπόνηρους, οἱ ὁποῖοι ρέπουν στὸ κουτσομπολιὸ καὶ εἶναι συνηθισμένοι νὰ κάνουν τὴν ,,τρίχα τριχιά,,»!!!…

 

 1. Ὡς γνωστὸ κάθε ἔτος τιμοῦμε ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας καὶ εὐποιϊας γιὰ νὰ δημιουργοῦμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ «βασιλεύουν» μόνον φαῦλοι, φελλοὶ  καὶ ἀντίχριστοι!!!…

 

Πέρισυ βραβεύσαμε καὶ τὸ Σεβασμιώτατο Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο, ἑλληνόψυχο,  μεγάλο ὑπερασπιστὴ ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εὔχονται νὰ ζήσει πολλὰ χρόνια, γενναῖος καὶ ἀγωνιστής. Τέτοιους ἀνθρώπους τοὺς χρειάζεται ἡ Ἀνθρωπότητα.

 

Ἐφέτος βραβεύομε τὸν

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἠλιουπόλεως κ. Θεόδωρον, ὑπέρτιμο Ἔξαρχο Μέσης Αἰγύπτου, ἐκπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ταπεινὸ καὶ ἑλληνόψυχο ἀγωνιστή.

 

Ἐπίσης τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀνιδιοτέλεια, αὐτοθυσία, πεῖσμα συμπάσχουν μαζί μας γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

 

 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Ὡς γνωστόν, ἀγωνιζόμαστε περισσότερον τῆς δεκαετίας γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια καὶ ὅλων των ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

 

 1. Οἱ ἀνιστόρητοι ἱστορικοί, οἱ διατροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἄθεοι ἀντίχριστοι καὶ ὄργανα – στυλοβάτες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων διαστρευλώνουν βάναυσα τὴ ἱστορία. Ἀπὸ τὸ 1829 πετοῦν στὸ 1969 δηλαδὴ σκοπίμως παρασιωποῦν 140 ὁλόκληρα ἔτη. Στὸ διάστημα αὐτό, κατὰ πρόσφατες ἔρευνές μας (διότι δυστυχῶς αὐτὰ ἐπισήμως ἀποσιωποῦνται) Βασιλεῖς, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρόεδροι Βουλῆς, Πρωθυπουργοὶ καὶ πληθώρα προσωπικοτήτων (Ὄθων, Γεώργιος Ἅ΄, Θρασύβουλος καὶ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, Θεμιστοκλὴς Σοφούλης, Ἐλευθέριος Βενιζέλος) διετέλεσαν ἀκόμη καὶ Πρόεδροι Ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Ναοῦ του Σωτήρος. Εἶχαν ἀποφασίσει νὰ τὸ κατασκευάσουν, κατὰ καιρούς, εἰς τὴν Πλ. Ὀμονοίας, Λόφο Ἀρδηττού, δίπλα στὸ Καλλιμάρμαρο, μέχρι ποὺ ἔθεσαν καὶ θεμέλειο λίθο στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως τὴν 30.3.1930.

 

3.Ὅμως συνεχίζουν δυστυχῶς νὰ δαιμονίζωνται ὄχι μόνο λαϊκοί, ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς  κληρικοὶ καὶ μὲ προφάσεις «ἐν ἁμαρτίαις» ἐπὶ 188 συναπτὰ ἔτη δὲν πραγματοποιήθηκε καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ τὴν 21η Μαρτίου 2021.

 

Ἑλληνόψυχοι πατριῶτες φίλοι καὶ Φιλλέληνες μᾶς ἐρωτοῦν : « Τὶ σόι πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις θὰ κάνουμε τὴν 21η Μαρτίου 2021, ἐὰν δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους» ; ; ; . . .

 

4.Παρ ὅλο ποὺ ἔχουμε γράψει ἑκατοντάδες σελίδες στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἔχουμε καταρρίψει τὰ σατανικὰ φληναφήματα, ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει πραγματοποιηθῇ στὸ ὀρφανοτροφεῖο Αἰγίνης ἢ στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν ἢ μὲ τὸν τεράστιο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Μήλεσι, ἐν τούτοις ὑπάρχουν μέχρι σήμερα ἀκόμη ὄχι μόνο λαϊκοὶ ἀλλὰ δυστυχῶς και κληρικοί – Συνοδικοί, ποὺ το ἐπαναλαμβάνουν.

Ὄντως ὁ εὐλαβέστατος καὶ εὐσεβέστατος Ἰωάννης Καποδίστριας, ἔφτιαξε καὶ ναΰδριο στὸ ὀρφανοτροφεῖο Αἰγίνης τὸ 1828 στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ἐὰν αὐτό τὸ εἶχε κατασκευάσει εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ  Τάματος τοῦ Ἔθνους,  δὲν θὰ φρόντιζε νὰ ἐκδοθῇ ὁμοφώνως τὸ 1829 τὸ Η΄ ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως «περὶ ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

 

Ἐπίσης ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν εἶναι, βάσει ἀδιάσειστων ἱστορικῶν στοιχείων, ὁ Δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποίος κατασκευάσθηκε, μαζί μὲ τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Αίόλου, μὲ ἐπὶ μέρους χρήματα ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ ἐπὶ Ὄθωνος γιὰ τὰ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος.

 

Καὶ ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἔντιμος ὤν, δὲν καταχρᾶτο τὰ τεράστια ποσά, ποὺ τοῦ ἔδιδαν διάφοροι εὐλαβεῖς, καὶ τὰ ἐπένδυσε σὲ Ναὸ καὶ αἴθουσες χωρὶς νὰ διανοηθῇ νὰ εἶναι εἰς ἀντικατάστασι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ! ! ! . . .

 

 1. Κραυγαλαῖες καὶ λίαν προκλητικὲς ἀντιθέσεις «… καὶ ὅς μέν πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει» (ια Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11, 21), πρᾶγμα ποὺ σημαίνει «ἄλλοι λιμοκτονοῦν καὶ ἄλλοι λυσσομαχοῦν». Ἡ ελληνική κοινωνία βρίθει ἀπὸ λίαν ἐπικίνδυνες προκλήσεις που δημιουργούν κοινωνικὲς ἀναστατώσεις.

 

Ἐνῷ παραδείγματος χάριν, τὰ νοσοκομεῖα μας δὲν ἔχουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ὄχι μόνο τὰ σωστὰ καὶ ἐνδεικνυόμενα ὄργανα, φάρμακα ἢ άκόμη καὶ παραφαρμακευτικὸ υλικό, συνεχίζουν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀφιονίζουν  τὶς λαϊκὲς μάζες μὲ EUROVISION, μὲ ποδοσφαῖρες καὶ λοιπὰ ἐκμαυλιστικὰ καὶ δαπανηρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα ! ! !

Γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ κανεὶς καὶ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο, θὰ ἔπρεπε νὰ συγγράψῃ διδακτορικὲς διατριβές, ὑφηγεσίες καὶ καθηγεσίες, πλὴν ὅμως οὔτε ὁ χρόνος, οὔτε χῶρος, καὶ προπαντὸς οὔτε καὶ οἱ γνώσεις μας εἶναι ἀρκετὲς,  γιὰ νὰ ἀναπτύξουμε τέτοια σπουδαιότατα συγγράματα καὶ νὰ κρούσωμε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρὸς ἀποτροπὴ τῶν κραυγαλαίων αὐτῶν κοινωνικῶν προκλήσεων καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν κοινωνικὲς ἀναστατώσεις καὶ ἀλληλοεξοντώσεις.

 

Ὅμως θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικὼς μερικὲς τέτοιες λίαν ἐπικίνδυνες προκλήσεις πρὸς ἀποφυγὴ κοινωνικῶν ἀναστατώσεων.

Στὶς προηγμένες Δημοκρατίες ἀποφεύγονται κραυγαλαῖες προκλήσεις καὶ οἱ ἰθύνοντες δίδουν τὸ καλὸ παράδειγμα στοὺς ὑπηκόους τῶν Δημοκρατιῶν των, χορηγώντας κάποιους λογικοὺς μισθούς, ἀποζημιώσεις στοὺς Βασιλεῖς, Προέδρους Δημοκρατίας καὶ λοιποὺς πολιτειακοὺς ἄρχοντες. Ὅμως στὴν Πατρίδα μας πολιτικοί, σύμβουλοι ὑπουργῶν, πρόεδροι ΔΕΚΟ καὶ ἀνωτάτων δικαστηρίων, οἱ συμμετέχοντες σὲ ἐπιτροπές (οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς τὶς περισσότερες φορὲς εἶναι «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «κομπιναδόροι», στυλοβάτες τοῦ τρισαθλίου κατεστημένου, «ἑξαπτέρυγα» καὶ «δεκανίκια» ἀπὸ τὸ συρφετὸ τῶν συνδικαλιστικῶν καὶ κομματικῶν ὀργανώσεων)  λαμβάνουν ἀστρονομικὲς ἀποζημιώσεις . . .

 

Αὐτὴ ἡ ὑποβόσκουσα πρόκλησι εἶναι λίαν ἐπικίνδυνη καὶ πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀγωνισθοῦμε, νὰ ἀποτραπῇ ἐμφύλιος σπαραγμὸς καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε  γιὰ τὴν εὐημερία, πρόοδο καὶ εὐτυχία τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μόνον τῶν ἰσχυρῶν, τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, προτοῦ αὔριο εἶναι ἀργά.

 

6.Μόνο ἐὰν τελικῶς ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε θὰ ἀναζοωγονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

 

Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί.  Τὸ Τάμα δὲν διαιρεῖ ἀλλὰ ἑνώνει. Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦταν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅταν ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια ἐρχόταν ἡ καταστροφή.

Δυστυχῶς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις δὲν θέλουν νὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες μονοιασμένοι. Ἐφαρμόζοντες τὴν σατανικὴ πολιτική τους «Διαίρει καὶ βασίλευε», κατορθώνουν μέσῳ τῶν ἐξομωτῶν πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικὴς ἡγεσίας νὰ καταντήσουμε ὄχι μόνον διαιρεμένοι ἀλλὰ νὰ εἴμαστε καὶ ὑπόδουλοι.

 

 1. Ὅλα τα ἔξοδα αὐτοῦ, ἀκόμη καὶ τῆς συντηρήσεως καὶ τῆς μισθοδοσίας τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὰ ἀναλαμβάνουμε ἐμεῖς καὶ δὲν ζητᾶμε οὔτε μία «τρύπια δεκάρα» ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ μόνον ποὺ ζητᾶμε εἶναι ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατεῖ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνει νομοθετοῦσα!!!…

 

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ διοικεῖται ἀπὸ μία ἄμισθη Ἐπιτροπή, στὴν ὁποία Πρόεδρος θὰ εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἀντιπρόεδρος εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ ἄλλοι τρεῖς Μητροπολίτες ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἡ αὐστηρότατη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐπιβάλλη τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, τὴν ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ θὰ ὑπολογίζη καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ ! ! !

 

Τὰ ἔσοδα θὰ κατατίθενται σὲ εἰδικοὺς λογαριασμοὺς ἀποκλειστικῶς γιὰ κοινωφελεῖς σκοπούς.

 

Τὸ ἔργο θὰ καταπολεμήςῃ τὴν ἀνυπόφορη μάστιγα τῆς ἀνεργίας μὲ προσφορὰ ἐργασίας,  θὰ παρέχῃ συσσίτια, θὰ ἐξοπλίζῃ σχολικὰ κτήρια, θὰ συνδράμῃ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ στὴν ἀναστύλωση ἱστορικῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, θὰ ἀναπτύξῃ τὸν τουρισμό, θὰ δημιουργήσῃ πνεύμονες πρασίνου, καὶ γενικὰ θὰ συμβάλῃ στὴν ἀνάπτυξη τῆς Χώρας.

 

 1. 8. Ὁ διαθέτων τὰ χρήματα δὲν ἐπιθυμεῖ οὔτε μετὰ τὸν θάνατό του νὰ ἀναφερθῆ τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ νὰ κλείση τοὺς ὀφθαλμούς του ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο καὶ νὰ ἀπέλθη ὡς ἄγνωστος στρατιώτης. Τὸ μόνο ποὺ ἐπιθυμεῖ εἶναι οὔτε μία τρύπια δεκάρα νὰ μὴ πέση σὲ χείρας «ἡμετέρων», ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιεῖται γιὰ τοὺς κοινωφελεῖς σκοπούς.

 

 1. Αὐτὸ τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστὸ δὲν θὰ ἀνήκη σὲ καμία οἰκογενειοκρατία, σὲ κανένα ἄλλο θεσμὸ εἰ μὴ μόνο στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος – τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες καὶ τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία ! ! !

 

 1. Δυστυχῶς, ὅμως, δὲν ἠθέλησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ μᾶς ἐννοήσουν!!!

 

Γιὰ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα (ἀκόμη καὶ γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη) δείχνουν κατανόηση καὶ παραχωροῦν δωρεὰν ἡ ἔναντι «πινακίου φακῆς» τεράστια πανάκριβα «φιλέτα». Ἀλλὰ γιὰ μᾶς, γιὰ νὰ πραγματοποιήσουμε τὴν ἱερὰ παρακαταθήκη τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, εἶναι μικροπρεπεῖς καὶ μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ἐπὶ 10 ἐτία, χρησιμοποιώντας τὴν μέθοδο τῆς λεγομένης καταπονήσεως!!!…

 

Καὶ τοῦτο, διότι ἐμεῖς, ἰδεολόγοι ὄντες, δὲν κάνουμε ἀβαρία στὴ συνείδησή μας καὶ δὲν «λαδώνουμε»…

 

 1. Ἐὰν τελικῶς μέχρι τέλος Ἰουνίου 2017 δὲν τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων καὶ δὲν παύσουν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν, νὰ μᾶς παραγκωνίζουν καὶ νὰ μᾶς «σαμποτάρουν» τόσο ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, θὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ δεχθοῦμε συνεργασία μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἡ μὲ ἄλλους φορεῖς ἡ νὰ πραγματοποιήσουμε αὐτὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους σὲ ἰδιόκτητα οἰκόπεδα, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι ἐνδεδειγμένα, λόγω ἐλλείψεως ὑποδομῶν, σὲ αἰώνια καταισχύνη τῶν ἀδιαφορούντων καὶ τῶν διαμονιωδῶς παντοιοτρόπως ἀντιδρώντων…

 

Εὔχεσθε καὶ προσεύχεσθε, πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρη κατ’εὐχὴν γιὰ νὰ ἀποδώσουν τὰ ἔργα ἀγλαοκάρπους καρπούς.

 

Ἐμεῖς ἐθυσιάσθημεν δὶ’ἀπεριγράπτων σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων καὶ στερήσεων μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, ἐκ βάθους καρδίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, καὶ εἶναι μέγιστο κρίμα νὰ μὴ ἀξιοποιῶνται τὰ ἔργα, γιὰ τοὺς ἀνωτέρω καὶ ἄλλους κοινωφελεῖς σκοπούς.

 

Ἃς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίση, νὰ μᾶς  ἑνώση, νὰ ὁμονοήσουμε, νὰ ἀγαπηθοῦμε γιὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη : «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσης, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῆς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!..

 

 

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  27.5.2017

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

 

 

 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

 

 

 

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img