spot_img

      Subscribe Now!

 

Thursday, May 26, 2022
Home  Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ATHENS DEMOCRACY FORUM «ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ: ÐÉÁÓÅ ÌÅ ÁÍ ÌÐÏÑÅÉÓ»

ATHENS DEMOCRACY FORUM «ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ: ÐÉÁÓÅ ÌÅ ÁÍ ÌÐÏÑÅÉÓ»