Saturday, February 24, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
In GreekΘέμα: ΈναρξηΔιαδικασίαςΚαταγραφήςΜελώντηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότητας: Ιούλιος – Χριστούγεννα 2012.

Θέμα: ΈναρξηΔιαδικασίαςΚαταγραφήςΜελώντηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότητας: Ιούλιος – Χριστούγεννα 2012.

Hellenic News
Hellenic Newshttps://www.hellenicnews.com
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

               

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΕΝΩΣΗΕΘΝΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣΟΜΟΝΟΙΑ

BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK “OMONIA’’

DEMOKRATIC UNION OF GREEK MINORITY IN ALBANIA “OMONIA”

  ——————————————————————————————————————————————————————————————-

Thanks for reading Hellenic News of America

Address: Rruga Nr3, Sarande, Albania, web site: www.deem-omonoia.com, email: [email protected], tel – fax 00355 85222522

 

Θέμα: ΈναρξηΔιαδικασίαςΚαταγραφήςΜελώντηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότητας:  ΙούλιοςΧριστούγεννα 2012.

 

Ξεκίνησεσήμερα (Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012) ηπιοουσιαστικήφάσητηςΔιαδικασίαςΚαταγραφήςτωνΜελώντηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότητας, υπότηνευθύνητηςΕιδικήςΕπιτροπήςΚαταγραφήςκαιμεβάσητιςαποφάσειςτουΓενικούΣυμβουλίουτηςΔΕΕΕΜΟΜΟΝΟΙΑ. ΣυγκεκριμένααπόσήμερααπογραφείςμετηνΕξουσιοδότησητηςΓραμματείαςπροχωρούνστησυλλογήστοιχείωναπαραίτητωνγιατησυμπλήρωσητουσχετικούΕρωτηματολογίουΚαταγραφής.

 

ΑπόπλευράςτωνοργάνωνκαιδομώντηςΟργάνωσηςέχουνληφθείόλατααπαραίτηταμέτραγιατηνθετικήέκβασητηςΔιαδικασίαςενώθαυπάρχεισχετικήσυνεχήπαρακολούθησητηςπορείας. ΤιςπροηγούμενεςμέρεςοργανώθηκανσυναντήσειςσταΠαραρτήματατηςΟργάνωσηςμεσκοπότοσυντονισμόκαιτηνοργάνωσητηςΔιαδικασίαςμεσκοπόνατηρηθούνστοακέραιοοιπροϋποθέσειςτηςεμπιστευτικότηταςκαιτηςεντελώςεθελοντικήςκαικατάβούλησησυμμετοχής.

 

ΣτόχοςτηςΔιαδικασίαςΚαταγραφήςτωνΜελώντηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότηταςείναιηδημιουργίαμιαςφερέγγυαςβάσηςδεδομένωνγιατααριθμητικάμεγέθηαυτήςτηςκοινότητας. Ησυγκεκριμένηβάσηδεδομένωνδύναταιναβελτιώνεταικαι  ναενημερώνεταιδιαρκώς. Ανάλογαστοιχείαλείπουνέωςσήμερα. ΕίναιωστόσοαπαραίτηταγιατηδιαμόρφωσητωνθέσεωνκαιτουπρογράμματοςτηςΔΕΕΕΜΟΜΟΝΟΙΑΣσεότιαφοράτηνπροσπάθειάτηςγιατηβελτίωσητουπλαισίουδικαιωμάτωνπουπρέπειναθεσμοθετηθούνγιαταμέλητηςΕΕΜ.

 

ΕπειδήαπόπλευράςτωνθεσμώντουΣυμβουλίουτηςΕυρώπηςθεωρούνταιάκυρατααποτελέσματατηςπροσφάτωςδιενεργηθείσαςΑπογραφήςΠληθυσμούστηνΑλβανία, σεότιαφοράτιςεθνικές, γλωσσικέςκαιπολιτιστικέςμειονότητεςκαικαλείταιηπολιτείαναμηνταλάβειυπόψηστηδιαμόρφωσηπολιτικώνσχετικάμε  αυτέςηβάσηδεδομένωνπουπροσδοκούμεναδημιουργήσουμεδύναταιναχρησιμοποιηθείστιςσχετικέςσυζητήσεις.ΟυδέμίαόμωςυπόνοιαυπάρχειγιατηνυποκατάστασημηχανισμώνόπωςοικρατικέςδιαδικασίεςΑπογραφής. Απεναντίας, παραμένειακέραιαηανάγκηκαιηαπαίτησήμαςγιατηνυλοποίησήτης, όπωςαναφέρουνκαιπροσφάτωςοισχετικέςμετηνΑλβανίαεκθέσειςτωνΕυρωπαϊκώνοργανισμών.

 

ΓιάλλημιαφοράκαλούμεταμέλητηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότηταςναεμπιστευθούντηδιαδικασίαπουσήμεραξεκινούμεκαιεπίσημακαισεόλοτοχώροόπουιστορικάκαισεσημαντικούςαριθμούςζουνμέληκαισυγκροτημένεςκοινότητεςτηςκαινασυμμετέχουνχωρίςδισταγμούς.ΤοΕρωτηματολόγιοέχεικαταρτιστείπεριέχονταςταεντελώςαπαραίτηταστοιχείακαιηεπεξεργασίαθαγίνειμετηνευθύνητηςΟΜΟΝΟΙΑΣ, υπόσυνθήκεςπλήρουςεχεμύθειαςκαιεμπιστευτικότητας.  ΕπίσηςαπόσήμεραμπορείτενακαταγραφείτεκαιηλεκτρονικάστηνεπίσημηιστοσελίδατηςΟμόνοιας: https://www.deem-omonoia.com/katagrafi-ellinikis-meionotitas/

 

 

                 ΆγιοιΣαράντα 23 Ιουλίου 2012

 

ΕκτουΓραφείουΤύπουκαιΕπικοινωνίας                                                                

 


The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img