ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΕΝΩΣΗΕΘΝΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣΟΜΟΝΟΙΑ

BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK “OMONIA’’

DEMOKRATIC UNION OF GREEK MINORITY IN ALBANIA “OMONIA”

  ——————————————————————————————————————————————————————————————-

Address: Rruga Nr3, Sarande, Albania, web site: www.deem-omonoia.com, email: info@deem-omonoia.com, tel – fax 00355 85222522

 

Θέμα: ΈναρξηΔιαδικασίαςΚαταγραφήςΜελώντηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότητας:  ΙούλιοςΧριστούγεννα 2012.

 

Ξεκίνησεσήμερα (Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012) ηπιοουσιαστικήφάσητηςΔιαδικασίαςΚαταγραφήςτωνΜελώντηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότητας, υπότηνευθύνητηςΕιδικήςΕπιτροπήςΚαταγραφήςκαιμεβάσητιςαποφάσειςτουΓενικούΣυμβουλίουτηςΔΕΕΕΜΟΜΟΝΟΙΑ. ΣυγκεκριμένααπόσήμερααπογραφείςμετηνΕξουσιοδότησητηςΓραμματείαςπροχωρούνστησυλλογήστοιχείωναπαραίτητωνγιατησυμπλήρωσητουσχετικούΕρωτηματολογίουΚαταγραφής.

 

ΑπόπλευράςτωνοργάνωνκαιδομώντηςΟργάνωσηςέχουνληφθείόλατααπαραίτηταμέτραγιατηνθετικήέκβασητηςΔιαδικασίαςενώθαυπάρχεισχετικήσυνεχήπαρακολούθησητηςπορείας. ΤιςπροηγούμενεςμέρεςοργανώθηκανσυναντήσειςσταΠαραρτήματατηςΟργάνωσηςμεσκοπότοσυντονισμόκαιτηνοργάνωσητηςΔιαδικασίαςμεσκοπόνατηρηθούνστοακέραιοοιπροϋποθέσειςτηςεμπιστευτικότηταςκαιτηςεντελώςεθελοντικήςκαικατάβούλησησυμμετοχής.

 

ΣτόχοςτηςΔιαδικασίαςΚαταγραφήςτωνΜελώντηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότηταςείναιηδημιουργίαμιαςφερέγγυαςβάσηςδεδομένωνγιατααριθμητικάμεγέθηαυτήςτηςκοινότητας. Ησυγκεκριμένηβάσηδεδομένωνδύναταιναβελτιώνεταικαι  ναενημερώνεταιδιαρκώς. Ανάλογαστοιχείαλείπουνέωςσήμερα. ΕίναιωστόσοαπαραίτηταγιατηδιαμόρφωσητωνθέσεωνκαιτουπρογράμματοςτηςΔΕΕΕΜΟΜΟΝΟΙΑΣσεότιαφοράτηνπροσπάθειάτηςγιατηβελτίωσητουπλαισίουδικαιωμάτωνπουπρέπειναθεσμοθετηθούνγιαταμέλητηςΕΕΜ.

 

ΕπειδήαπόπλευράςτωνθεσμώντουΣυμβουλίουτηςΕυρώπηςθεωρούνταιάκυρατααποτελέσματατηςπροσφάτωςδιενεργηθείσαςΑπογραφήςΠληθυσμούστηνΑλβανία, σεότιαφοράτιςεθνικές, γλωσσικέςκαιπολιτιστικέςμειονότητεςκαικαλείταιηπολιτείαναμηνταλάβειυπόψηστηδιαμόρφωσηπολιτικώνσχετικάμε  αυτέςηβάσηδεδομένωνπουπροσδοκούμεναδημιουργήσουμεδύναταιναχρησιμοποιηθείστιςσχετικέςσυζητήσεις.ΟυδέμίαόμωςυπόνοιαυπάρχειγιατηνυποκατάστασημηχανισμώνόπωςοικρατικέςδιαδικασίεςΑπογραφής. Απεναντίας, παραμένειακέραιαηανάγκηκαιηαπαίτησήμαςγιατηνυλοποίησήτης, όπωςαναφέρουνκαιπροσφάτωςοισχετικέςμετηνΑλβανίαεκθέσειςτωνΕυρωπαϊκώνοργανισμών.

 

ΓιάλλημιαφοράκαλούμεταμέλητηςΕθνικήςΕλληνικήςΜειονότηταςναεμπιστευθούντηδιαδικασίαπουσήμεραξεκινούμεκαιεπίσημακαισεόλοτοχώροόπουιστορικάκαισεσημαντικούςαριθμούςζουνμέληκαισυγκροτημένεςκοινότητεςτηςκαινασυμμετέχουνχωρίςδισταγμούς.ΤοΕρωτηματολόγιοέχεικαταρτιστείπεριέχονταςταεντελώςαπαραίτηταστοιχείακαιηεπεξεργασίαθαγίνειμετηνευθύνητηςΟΜΟΝΟΙΑΣ, υπόσυνθήκεςπλήρουςεχεμύθειαςκαιεμπιστευτικότητας.  ΕπίσηςαπόσήμεραμπορείτενακαταγραφείτεκαιηλεκτρονικάστηνεπίσημηιστοσελίδατηςΟμόνοιας: https://www.deem-omonoia.com/katagrafi-ellinikis-meionotitas/

 

 

                 ΆγιοιΣαράντα 23 Ιουλίου 2012

 

ΕκτουΓραφείουΤύπουκαιΕπικοινωνίας