Subscribe Now!

 

Sunday, October 2, 2022

ÁÈÇÍÁ ÐÁËÇÍÇ ÁÅÑÏÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ ÁÑ×ÅÉÏ

Áåñïöùôïãñáößá áñ÷åßïõ ðåñéï÷Þò ôçò ÐáëÞíçò . ÁõîÜíïíôáé áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2006 ïé áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò ôùí áêéíÞôùí , ÔåôÜñôç 27 Äåêåìâñßïõ 2005.