Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς…

The following are the Megalynaria that are chanted when the priest is censing during the Small Paraklesis and Great Paraklesis. Words cannot express the beauty of these hymns. You’ll just have to hear them

 

Μεγαλυνάρια

 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας, τὴν Δέσποιναν τοῦ κόσμου, ὕμνοις τιμήσωμεν.

Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή, πρὸς σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωμένην, ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, σύ μοι βοήθησον.

Δέσποινα καὶ μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις, ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσῃς πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα. Ὦ Δέσποινα, τοῦ κόσμου γενοῦ μεσίτρια.

Ψάλλομεν προθύμως σοι τὴν ᾠδήν, νῦν τῇ πανυμνήτῳ, Θεοτόκῳ χαρμονικῶς, μετὰ τοῦ Προδρόμου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, δυσώπει, Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ προσκυνούντων, τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν, ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν Ὁδηγήτριαν.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

 

– The Greek text is from Father Leo Schefe at https://analogion.gr.

 

Megalynaria

Truly you are worthy to be blessed,

Mother of our God, the Theotokos,

You the ever blessed one, and all blameless one,

And the Mother of our God.

 

You are more honored than the Cherubim,

And you have more glory, when compared, to the Seraphim;

You, without corruption,

Did bear God, the Logos;

You are the Theotokos;

You do we magnify.

 

Higher than the heavens above are you,

And you are much purer

Than the radiance of the sun;

You who have redeemed us

From the curse which is upon us;

The Lady of all people,

In hymns, do we honor you.

 

From the great multitude of my sins,

Ill am I in body,

Ill am I also in my soul;

I am fleeing to you,

The one who is all-blessed,

The hope of all the hopeless,

Please come bring help to me.

 

Lady and the Mother of Him who saves,

Receive the supplications

Of the lowly who pray to you;

Mediate between us

And the One you brought forth;

O Lady of all people,

Intercede for us.

 

Now with zeal we chant this Ode to you;

You, the all-praised Lady,

Theotokos, we hymn with joy;

With the saints most holy,

Together with the Baptist,

Beseech, O Theotokos,

For God’s mercy on us.

 

Speechless be the lips of impious ones,

Those who do not reverence

Your great icon, the sacred one

Which is called Directress

And was depicted for us

By one of the apostles,

Luke the Evangelist.

 

With the hosts of Angels, God’s messengers,

With the Lord’s Forerunner,

And Apostles, the chosen twelve,

With the saints most holy,

And with you, the Theotokos,

We seek your intercession

For our salvation.

 

-The English text is from The Service of Small Paraklesis (Intercessory Prayer) to the Most Holy Theotokos – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, translated and set to meter by Demetri Kangelaris and Nicholas Kasemeotes, Holy Cross Orthodox Press: Brookline, MA, 1997.