Friday, July 19, 2024

      Subscribe Now!

 

Home Allow me to warmly congratulate you for your commendable and continuous for 29 years service and presence at the Hellenic Community of America ÔÑÉÐÏËÇ - ÔÅËÅÔÇ ÏÑÊÙÌÏÓÉÁ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÄÏÐÏÕËÏÓ)

ÔÑÉÐÏËÇ – ÔÅËÅÔÇ ÏÑÊÙÌÏÓÉÁ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÄÏÐÏÕËÏÓ)