Subscribe Now!

 

Sunday, November 27, 2022
Home The Honorable Terence Quick, Deputy Minister to the Prime Minister of Greece, Speaks at HANC Conference in Florida ÁÈÇÍÁ-ÄéáêáíáëéêÞ óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôïõ êüììáôïò ÁíåîÜñôçôïé Åëëçíåò óôï ÆÜððåéï// ÔÝñåíò Êïõßê.(EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

ÁÈÇÍÁ-ÄéáêáíáëéêÞ óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôïõ êüììáôïò ÁíåîÜñôçôïé Åëëçíåò óôï ÆÜððåéï// ÔÝñåíò Êïõßê.(EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

HANC Terrance Quick of Greece
Terence Quick Hellenic American National Council