spot_img

      Subscribe Now!

 

Monday, August 15, 2022
Home Απάντηση του Υφυπ. Εξωτερικών κ. Κ. Βλάση στην ανοικτή επιστολή αποδήμων Ελλήνων με αφορμή την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÅÐÉ ÔÙÍ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÊÙÍ ÄÇËÙÓÅÙÍ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ // 2ç ÇÌÅÑÁ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÅÐÉ ÔÙÍ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÊÙÍ ÄÇËÙÓÅÙÍ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ // 2ç ÇÌÅÑÁ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

kostas vlassis response