Για τη Φορολογία των Ελλήνων της Διασποράς

Για τη Φορολογία των Ελλήνων της ∆ιασποράς

Του Θανάση Μπολέτη

 

Κύριοι Του Υπουργείου Οικονοµικών Σεβαστείτε την Οµογένεια.

∆εν φανταζόµασταν ποτέ, ότι το Ελληνικό Υπουργείο Οικονοµικών, θα έβαζε στο «κάδρο», και τους Έλληνες Οµογενείς για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. ∆εν γνωρίζουµε, αν πρόκειται περί ανεπάρκειας, των δηµοσίων υπηρεσιών, ή πρόκειται περί ανικανότητας, όσων λαµβάνουν αυτές τις αποφάσεις. Επειδή το θέµα, που ανακύπτει, είναι εξαιρετικά µείζονος σηµασίας, καλούµε, τον υπουργό Οικονοµικών να παρέµβει. Αν ό ίδιος δεν παρέµβει, πρέπει, να παρέµβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

∆εν νοείται να εκδίδονται αλλεπάλληλες εγκύκλιοι, µε θέµα τη φορολογία του παγκόσµιου εισοδήµατος των Ελλήνων της διασποράς, όταν έχουν, από τους γονείς τους, κάποιο περιουσιακό στοιχείο στην Πατρίδα. «∆εν φύγαµε µόνοι, οι συνθήκες και όχι µόνο, µας ανάγκασαν να ξενιτευτούµε. Σεβαστείτε την αγωνία µας, για την Πατρίδα, και την εντιµότητά µας. Ακόµη περισσότερο πρέπει να σεβαστείτε, την αξιοπρεπή παρουσία µας, στις χώρες που διαµένουµε. Κατά την εκτίµησή µας, δεν έχετε δικαίωµα, µε αυτά τα φορολογικά «τερτίπια» να µας αποκόψετε, από τον τόπο µας. Η Πατρίδα δεν είναι µόνο δικιά σας, είναι και δική µας. Εµείς φύγαµε και ζήσαµε, και ζούµε, την ξενιτιά. Θέλουµε να επενδύσουµε στον τόπο µας. Μη µας φοβίζετε. ∆εν µπορείτε να φορολογείτε ακόµη και τη νέα γενιά, που αναγκάζεται, να φύγει, επειδή δεν έχει δουλειά στην Πατρίδα. Ντροπή.!» ∆εν γνωρίζουµε, αν τους επαχθείς φορολογικούς όρους, για την Οµογένεια, τους επέβαλαν οι δανειστές, ή τους επιβάλατε ή ίδιοι. «Το µη χείρον βέλτιστο.» Ετσι έλεγαν οι αρχαίοι προγονοί µας.

Επειδή µε την τελευταία εγκύκλιο 1177/2014 επιχειρείτε να «δυσκολέψετε» άθελά σας, προφανώς, την ικανότητα, όλων των Ελλήνων της ∆ιασποράς, που επιθυµεί να έχει επενδυτικές και περιουσικαές σχέσεις, µε την Πατρίδα, κάνετε λάθος.

Η HELLENIC NEWS OF AMERICA.

ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ