Saturday, July 13, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
In GreekΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ

Hellenic News
Hellenic News
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ

ΕΠΙ ΤH ΕΝΑΡΞΕΙ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

Thanks for reading Hellenic News of America

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡʼ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

δελφοί καί τέκνα γαπητά ν Κυρί,

Ο τά πάντα καλς διαταξάμενοι Θεοι Πατέρες θέσπισαν πως τς μεγάλης ορτς τς ναστάσεως το Κυρίου προηγται περίοδος σκήσεως καί πνευματικς καθάρσεως, διαρκείας τεσσαράκοντα μερν. σκησις πραγματοποιεται καί διά το περιορισμο τν τροφν, δηλονότι τς νηστείας, λλά κυρίως διά τς ποχς πό τό κακόν. Τονίζει χαρακτηριστικς ερός μνογράφος τι ληθής καί επρόσδεκτος πό τόν Θεόν νηστεία εναι τν κακν λλοτρίωσις, γκράτεια γλώσσης, θυμο ποχή, χωρισμός πό τν κακν πιθυμιν, τς καταλαλις, το ψεύδους καί τς πιορκίας, πανόρθωσις τς δικίας, δίωξις το μπαθος λογισμο, θερμή ξομολόγησις, καθαρμός τς συνειδήσεως, «ς οδέν ν κόσμ βιαιότερον» γκράτεια πό «παθν βλαβερν, πό φθόνου καί μίσους, πό πάσης κακίας», ποφυγή τς «κτροπς το νοός», μολογία τν σφαλμένων τι «γγύς πί θύραις Κριτής στίν», τάζων καρδίας καί νεφρούς, « πανταχο παρών καί τά πάντα πληρν» (Μέγας Κανών γίου νδρέου Κρήτης).

σωματική σκησις σκοπόν χει τήν κάθαρσιν το νο καί τήν προσήλωσιν ατο ες τήν γάπην το Κυρίου καί Θεο μν ησο Χριστο. Ταυτοχρόνως, καί ες τήν γάπην τν συνανθρώπων μας, ποία καί ποτελε τήν πόδειξιν τι εμεθα μαθηταί το γαπντος ατούς. γάπη μας πρέπει νά εναι μπρακτος καί νά συνεπάγεται διʼ μς κάποιαν θυσίαν πέρ ατν. Διότι γάπη νευ προσφορς τν ναγκαίων λικν καί πνευματικν γαθν ες τόν γαπώμενον εναι κ ε ν ό ς λόγος. δίως κατά τήν παροσαν ποχήν τς μεγάλης θικς καί οκονομικς κρίσεως φείλομεν, σοι χομεν τήν δυνατότητα, νά προσφέρωμεν μετά λαρότητος, γάπης καί σεβασμο πρός τόν συνάνθρωπον τήν βοήθειάν μας πρός ατόν. Τότε μόνον χαρά μας πί τ ναστάσει το Κυρίου θά εναι πλουσία, ταν καί προσφορά μας πρός τούς δελφούς Ατο, τούς λαχίστους τούς συνανθρώπους μας, εναι πλουσία. « γαπν τόν πλησίον ς αυτόν οδέν περισσότερον κέκτηται το πλησίον» {…}σον ον πλεονάζεις τ πλούτ τοσοτον λλείπεις τ γάπ», διδάσκει τό ψευδές πατερικόν στόμα (Μεγάλου Βασιλείου, πρός τούς πλουτοντας, P.G. 31,281B).

κόσμος νομίζει, τυχς, τι χαρά συμπορεύεται πρός τό λ α μ β ά ν ε ι ν καί

κ α τ έ χ ε ι ν πλοτον, δόξαν, ξιώματα καί λλας πολαύσεις. «Οδέν γάρ χρηστότερον νδρός οκ εδότος φιλεν» καί «ταν δς τινά δεόμενον θεραπείας σωματικς, ψυχικς, μή λέγε πρός αυτόν. Τίνος νεκεν δενα καί δενα ατόν οκ θεράπευσεν; λλʼ πάλλαξον τς ρρωστίας, καί μή παίτει κείνους εθύνας τς μελείας. {…} ν γάρ πιστάξς ατ καθάπερ λαιον το λόγου τήν διδασκαλίαν, ν καταδήσς τ προσηνεί, ν θεραπεύσς τ καρτερία, θησαυρο παντός επορώτερόν σε οτος ργάσεται» (ερο Χρυσοστόμου, ες Β΄ Κορινθίους ΚΖ΄ καί κατά ουδαίων Η΄, P.C. 61, 586-587 καί 48, 932-933). λήθεια εναι τι χαρά καί κανοποίησις πό τήν προσφοράν γάπης καί λικν γαθν πρός τόν συνάνθρωπον εναι συγκρίτως μεγαλυτέρα. συνήθης κοινωνική ντίληψις, ποία καί διδάσκεται ες τούς νέους ς πλέον συμφέρουσα διʼ ατούς δός, εναι πλεονεξία καί πληστία. Α δέαι μως αται, ταν πικρατήσουν, δημιουργον κοινωνικάς διαταράξεις, καί τελικς βλάπτουν καί ατούς ο ποοι ποκτον πέρμετρα γαθά πί ζημί τν πολοίπων. ναπόφευκτος κοινωνικός διαχωρισμός πρέπει νά ξομαλύνεται κουσίως διά τς προσφορς τν χόντων πρός τούς μή χοντας, ς Κύριος μν διδάσκει ναφέρων νδεικτικς: « χων δύο χιτνας μεταδότω τ μή χοντι» (Λουκ. γ΄, 11). Μόνον διά τς ασθήσεως τς νότητος μν πρός λους τούς συνανθρώπους μας, καί μάλιστα τούς δυνάτους θά διανύσωμεν τήν περίοδον τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς θεαρέστως καί θά χομεν τήν ελογίαν το Χριστο.

Κατά τό τρέχον τος, τό ποον νεκηρύξαμεν τος Πανανθρωπίνης λληλεγγύης, πρέπει, ν ψει καί τς σοβαρς παγκοσμίου οκονομικς κρίσεως, νά δείξωμεν λοι περισσότερον νδιαφέρον διά τήν νακούφισιν τν στερουμένων στοιχειωδν γαθν δελφν μας.

Κατʼ ατόν τόν τρόπον θά διανύσωμεν τό «νώπιον μν στάδιον τν ρετν» θεαρέστως καί ν πνευματικ προόδ, θά «πολαύσωμεν το δηναρίου», «θά δεχθμεν τό δίκαιον φλημα» καί θά ορτάσωμεν μέ πληρότητα χαρς τήν γίαν νάστασιν το Κυρίου, καθʼ ν ληθς «ζωή πολιτεύεται», το ποίου Χάρις καί τό πλούσιον λεος εησαν μετά πάντων μν.

γία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2013

+ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εχέτης πάντων μν

ναγνωσθήτω πʼ κκλησίας κατά τήν Κυριακήν τς Τυρινς, ιζ΄ Μαρτίου, μέσως μετά τό ερόν Εαγγέλιον.

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img

Από 39 Ευρώ

spot_img