Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Διακεκριμένους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.     

              

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, τιμοῦμε τούς ὑπηρέτες καί ἀγγελιοφόρους τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν στήν θεία παρουσία Του, γνωρίζουν καί πράττουν τό θεῖο θέλημά Του, καί Τόν προσκυνοῦν γύρω ἀπό τόν ἔνδοξο θρόνο Του. Ὀφείλουμε σεβασμό στούς ἀγγέλους γι’ αὐτό τό θεῖο ἔργο πού προσφέρουν ἐν ἁγιότητι, ὑπηρετῶντας τόν Παντοδύναμο. Ἀναγνωρίζουμε, ἐπίσης, τή μαρτυρία καί τή δύναμη τῆς ἀγγελικῆς φύσεως.

Ὡς θεῖες δημιουργίες, οἱ ἀγγελικές στρατιές μᾶς δείχνουν τή δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἀγγελιοφόροι, ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στή θεία ἀποκάλυψή Του. Μᾶς καλοῦν νά ἔχουμε πίστη σέ αὐτό πού βλέπουν καί ἀκοῦν συνεχῶς στήν οὐράνια βασιλεία. Ὡς προστᾶτες, φροντίζουν τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, βοηθῶντας μας νά νικήσουμε τή δύναμη τοῦ πειρασμοῦ, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ζοῦμε στήν παρουσία τοῦ Δημιουργοῦ μας, καί μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἐν Χριστῷ σωτηρία.

Οἱ ἄγγελοι εἶναι γιά ἐμᾶς ἕνα πρότυπο τῆς διακονίας, τήν ὁποία καλούμεθα νά προσφέρουμε ὁ ἕνας στόν ἄλλον. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τό χαρακτήρισε αὐτό ὡς τόν σκοπό τῆς ἐλευθερίας μας ἐν Χριστῷ: Ὑμεῖς γάρ ἐπ’ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις (Γαλ. 5:13). Ἡ ἐλευθερία μας ἀπό τόν πειρασμό, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο ἀκόμη, ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιά διακονία, διότι πιστεύουμε στίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ καί ἐλπίζουμε στή σωτηριώδη ἀγάπη Του.

Στήν ἑορτή αὐτή, δίνουμε ἔμφαση στήν κλήση μας γιά διακονία καθώς ἐπιβεβαιώνουμε τήν ὑποστήριξή μας στό σημαντικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται ἀπό τόν Οἶκο Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ. Στό προσφιλές μας ἵδρυμα Ἅγιος Μιχαήλ πολλοί συνάνθρωποί μας βρῆκαν προστασία, φροντίδα καί ἀγάπη σέ ἕνα χῶρο ἱερό, ὁ ὁποῖος ἀποδεικνύει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό ἱερό ἔργο ἔχει τή μοναδική εὐκαιρία νά συνεχισθεῖ διά τῆς ἀγορᾶς καί ἀνακαινίσεως τοῦ νέου κτιρίου στήν πόλη Uniondale. Ὡστόσο, αὐτές οἱ νέες ἐγκαταστάσεις καί ἡ ἐπέκταση τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τή στήριξή μας.

Γιά νά βοηθήσουμε τήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς βιώσιμης ὑπηρεσίας  φροντίδος ὑπερηλίκων στόν νέο αὐτό χῶρο καί γιά νά διασφαλίσουμε ὅτι οἱ ὑπερήλικες Ἑλληνορθόδοξοι θά ἔχουν πρόσβαση σέ φροντίδα πολλαπλῶν ἐπιπέδων, σᾶς κάνω ἔκκληση νά στηρίξετε τόν Ἅγιο Μιχαήλ μέ εἰδική προσφορά τήν Κυριακή, 10 Νοεμβρίου. Ἡ δωρεά σας θά πρέπει νά ἀποσταλεῖ ἀπ’εὐθείας στόν Οἶκο Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ μέ τήν ἔνδειξη Expansion Fund. Σᾶς προσκαλῶ, ἐπίσης, νά προσευχηθῆτε ὑπέρ τῶν διαχειριστῶν, διευθυντῶν, τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν τροφίμων τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ. Εἶναι εὐλογημένη ἡ εὐκαιρία πού μᾶς δίδεται ὡς Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή νά ἐπιβεβαιώσουμε τήν ὑποστήριξή μας σέ αὐτή τή διακονία, νά προσφέρουμε μαρτυρία τῆς δεσμεύσεώς μας στήν παροχή φροντίδος σέ ὑπερήλικες τῶν οἰκογενειῶν καί κοινοτήτων μας, καί νά μοιρασθοῦμε τήν ἀκλόνητη πίστη μας στήν ἀξία καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς ζωῆς, τήν ὁποία μᾶς χαρίζει ὁ Θεός.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος